0

Brief posten tijd

(13.158 ) - ontsteking bracht in 1976 de wet voorraadvorming aardolieprodukten (Stb. Deze wet legt vast dat Nederland moet beschikken over een voldoende aardolievoorraad, om daarmee onverwachte onderbreking in de aanvoer op te vangen. Met de wet wordt uitvoering gegeven aan een eg-richtlijn. Het voorstel was in 1971 ingediend door minister Nelissen. (11.327 ) - bracht in 1976 de wet intrekking van de wet financiering ontwikkeling snelle kweekreactor (Stb. Hiermee eindigt de nederlandse bijdrage aan het Kalkarproject. (14.128 ) - bracht in 1977 de wet beperking cadeaustelsel 1976 (Stb. Deze wet verbiedt het door bedrijven als geschenk aanbieden van branchevreemde goederen. Hierdoor moet oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. Het wetsvoorstel was in 1975 ingediend en in 1977 met succes in de Tweede kamer verdedigd door staatssecretaris hazekamp. (13.358 ) - bracht in 1985 als minister van Algemene zaken samen met minister rietkerk de wet lidmaatschap Koninklijk huis (Stb. 578) tot stand, die (in de toekomst) het lidmaatschap van het Koninklijk huis wat de kinderen betreft, beperkt tot de kring van potentiële troonopvolgers. (18.351 ) - bracht in 1987 samen met minister Van Dijk de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb.

brief posten tijd

Najaarsnota 2011; Brief regering; Najaarsnota 2011

Het wetsvoorstel was in 1972 ingediend door minister Langman. (12.054 ) - bracht diabetes in 1974 samen met minister Gruijters de wet selectieve investeringsregeling (SIR) (Stb. Door een stelsel van heffingen en vergunningen moest worden bewerkstelligd dat zich geen concentratie van bedrijven in het Westen voor zou doen, maar dat bedrijven zich ook in andere delen van het land zouden vestigen. Daardoor kon de werkgelegenheid beter worden gespreid, konden 'open ruimtes' beter worden beschermd en moesten verkeerscongesties worden tegengegaan. Het wetsvoorstel was in 1972 ingediend door de ministers Langman en Udink. (12.045 ) - bracht in 1974 de wet aardgasprijzen (Stb. 765) tot stand, die de regering de mogelijkheid geeft om in te grijpen in de prijzen voor aardgas. Dit kan als de exportprijzen en binnenlandse verkoopprijzen achterblijven bij de marktwaarde van het gas. De minister van ez kan eventueel contracten doorbreken. (13.146 ) - bracht in 1975 een wijziging (Stb. 290) van de wet selectieve investeringsregeling tot stand, warrdoor de werking van die wet werd beperkt tot het Rijnmondgebied en er binnen dat gebied voorlopig zou worden gewerkt met een laag tarief voor de heffingen op gebouwen.

brief posten tijd

Wel zal met de partners worden overlegd over commercieel-economische en organisatorische uitgangspunten en over waarborgen omtrent de levering van nucleair materiaal. Het besluit loopt niet vooruit op een beslissing over eventuele nieuwe kerncentrales. (14.261 ) - bracht in 1977 samen met minister boersma de nota regionaal sociaal-economisch beleid 1977 t/m/ 1980 uit. In de nota wordt onder meer voortzetting van het stimuleringsbeleid voor het noorden des Lands, het Oosten, de ijsselmeerpolders, zuiden en zeeland uiteengezet. (14.372 ) - diende in 1976 samen met minister duisenberg en staatssecretaris Van rooijen het wetsvoorstel Wet Investeringsrekening. Dit (gewijzigde) voorstel werd in 1978 wet. (14.377 ) als bewindspersoon (wetgeving) - bracht in 1974 een wijziging (stb. 19) van de Prijzenwet tot stand, waardoor er regels kunnen worden gesteld aan de bekendmaking van prijzen van goederen. Op artikelen moet worden geprijsd per standaardhoeveelheid. Hierdoor wordt het voor consumenten eenvoudiger om prijzen ter vergelijken.

Nvpi de branchevereniging van

Geschiedenis van de Spaanse nederlanden - wikipedia

Knelpunten bij overheids- en particuliere investeringen zullen worden weggenomen. Aardgasbaten gebruiken voor investeringen en onderzoek in de energiesector. Er wordt slechts een beperkte rol voor kernenergie voorzien. De instelling van een Algemene Energie raad wordt aangekondigd. (13.399 ) - bracht in 1976 de Economische Structuurnota (Nota inzake de selectieve groei) uit. Deze nota gaat in op de vraag wat de gewenste omvang en richting van investeringen. Verder wordt aandacht besteed aan de versterking en 'vermaatschappelijking' van de economische structuur. Er wordt een Wet investeringsrekening recepten aangekondigd als nieuw instrument om investeringen te stimuleren en sturen. (13.955 ) - bracht in 1976 de perspectievennota zuid-Limburg uit over recepten de herstructurering van dat gebied na het proces van de mijnsluitingen. Het betreft met name ontwikkelingen op sociaal-economisch, sociaal-cultureel, ruimtelijk en bestuurlijk/financieel terrein.

had een intensieve en coördinerende rol bij het beleid voor opvang van de grote stroom asielzoekers en vluchtelingen in de jaren 1993 en 1994. Bracht hierover in 1994 een brief uit en verdedigde de beleidsaanpak in de Tweede kamer. Het kabinet besloot onder meer tot controles na het passeren van de grens. 99) als bewindspersoon (beleidsmatig) - voerde eind 1973 een tijdelijke distributie van benzine in, vanwege de olieboycot door Arabische landen. Bracht de beleidsnota beperking gevolgen olieschaarste uit. (12.739 ) - was in 1973 met minister boersma in de Tweede kamer de voornaamste verdediger van het wetsvoorstel Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid, die het kabinet bevoegdheden gaf om de loon- en prijsontwikkeling en de energievoorziening in de hand te houden. (12.723 ) - bracht in 1974 de Energienota uit. Hierin staan voorstellen om de groei in het verbruik van energie te vertragen en over het zekerstellen van de energievoorziening. Het onderzoekscentrum Petten gaat zich behalve met nucleair onderzoek ook bezighouden met onderzoek naar besparingen en alternatieve energie. De nederlandse energiehuishouding moet flexibeler worden en het tempo waarin de aardgasvoorwaarden worden verbruikt, moet omlaag. (13.122 ) - verdedigde in 1974 samen met minister Vorrink in de Tweede kamer de in 1972 uitgebrachte nota inzake het kernenergiebeleid (11.761 ) - bracht in 1975 samen met onder anderen minister boersma de Interimnota Inkomensbeleid uit. Hierin staan voorstellen voor herstructurering van het bedrijfstakken en voor stimulering van het regionale beleid.

Hiermee wordt een veel verdergaand vervolg gegeven op de helsinki-akkoorden van 1975. in februari 1991 bereikte het kabinet overeenstemming over een pakket van maatregelen in het kader van de tussenbalans, waarbij voor f 12,8 miljard werd bezuinigd en f 4,9 miljard aan fiscale maatregelen werd besloten. Het pakket was nodig vanwege een oplopend financieringstekort. leidde in 1991 de besprekingen over de europese politieke unie (Europese top in maastricht, december 1991). Deze besprekingen leidden op 7 februari 1992 tot het Verdrag van maastricht, dat op 1 november 1993 in werking treedt. Door dat verdrag komt er een Europese Unie tot stand met een monetaire unie. Buitenlands beleid en interne veiligheid worden nieuwe gemeenschappelijke europese beleidsterreinen. De wetgevende rol van het Europees Parlement wordt versterkt door een medebeslissingsbevoegdheid op het terrein van het vrije verkeer van werknemers, vrijheid van vestiging, onderwijs, onderzoek, volksgezondheid en consumentenbescherming. speelde in 1992 samen met de noorse premier Gro harlem Brundtland en de Franse voormalige eerste minister Michel Rocard een belangrijke rol bij het opstellen van de verklaring van Den haag over duurzame ontwikkeling. Woonde in datzelfde jaar samen met minister Alders de milieutop in rio de janeiro bij, die de aanzet gaf tot een Wereldklimaatverdrag.

Byzantijnse rijk - wikipedia

in september 1988 verbond hij het lot van zijn kabinet aan eventuele aanvaarding door de Tweede kamer van een motie-meijer/Nuis. Daarin werd kritiek van de parlementaire enquêtecommissie op het beleid van minister Van den Broek in de paspoortaffaire onderschreven. De tweede hardloop kamer verwierp de motie. zijn derde kabinet had naast structureel financieel-economisch herstel en beheersing van de overheidsuitgaven sociale vernieuwing als speerpunt. Dit beleid had tot doel via lokale initiatieven stedelijke vernieuwing, sociale samenhang, onderwijs, integratie en veiligheid een impuls te geven. Vanwege economische problemen, die gepaard gingen met oplopende werkloosheid en noodzaak tot ombuigingen in de overheidssector kwam dit beleid slechts moeizaam van de grond. in deze kabinetsperiode werd getracht de groei van het aantal wao'ers om te buigen door ingrepen in de en door invoering van een bonus/malus-stelsel. Belangrijke wetgevende projecten waren de invoering van de basisvorming (1992 de herziening van het politiebestel (1993 de wet voorzieningen gehandicapten en de regeling van euthanasie (meldingsplicht artsen). lanceerde op de europese top in juni 1990 in Dublin een plan voor nauwe samenwerking op energiegebied tussen de eg-landen en landen in Oost-Europa. De eg moest daardoor minder afhankelijk worden van de Arabische oliestaten. in 1990 besloot zijn derde kabinet tot Nederlandse deelname aan de internationale operatie om de Iraakse bezetting van koeweit ongedaan te maken - ontving op e zuid-Afrikaanse president de klerk, waarmee herstel van de relatie met zuid-Afrika werd ingezet nadat dit land stappen had. De deelnemende landen verplichten zich tot bevordering van democratie, vrijheid, veiligheid en samenwerking in Europa. brief posten tijd

Bezocht in dit kader in januari 1983 (samen met minister Van den Broek) de verenigde Staten om bij de Amerikaanse president reagan de mogelijkheid van een tussenoplossing te bespreken, waarbij onderhandelingsopties open bleven. Op werd het besluit genomen om kruisraketten in Nederland te plaatsen, indien het aantal SS20-raketten ten opzichte van zou blijven toenemen. Dit besluit werd in juni 1984 met succes in de Tweede kamer verdedigd. Op 1 november 1985 volgde het plaatsingsbesluit. Daartegen was op 26 oktober daaraan voorafgaand massaal geprotesteerd in een manifestatie waarbij.7 miljoen handtekeningen werden aangeboden aan Lubbers. Uiteindelijk kon in 1989 van daadwerkelijke plaatsing worden afgezien, omdat het dubbelbesluit (plaatsing en onderhandelingen over trainingsschema wederzijdse nulopties) succes had opgeleverd. zat in maart 1983 de ronde tafel Conferentie voor over de toekomst van de nederlandse Antillen. Uitkomst daarvan was dat Aruba per een aparte status zou krijgen, die per tot volledige onafhankelijkheid moest leiden - speelde in 1983/1984 samen met minister Van den Broek een belangrijke rol bij het oplossen van een conflict in de europese Unie over de financiële bijdrage. Uiteindelijk werd hierover op de europese top van juni 1984 in Fontainebleau overeenstemming bereikt. bracht in november 1986 samen met minister Van den Broek een bezoek aan de sovjet-Unie om onder meer over de wapenbeheersing te spreken - bracht in mei 1987 achterpoten samen met minister Van den Broek een bezoek aan China - tijdens zijn tweede kabinet werd. In zijn derde kabinet kreeg dit een vervolg (in 1993) in een tweede nationaal Milieubeleidsplan.

Geert Wilders - wikipedia

De kritische opstelling betrof onder meer het sociaal-economisch beleid (met name het inkomensbeleid de dieet instelling van een olieboycot jegens zuid-Afrika en de kernbewapening. Hoewel op sommige momenten fractieleden vór moties van de oppositie stemden, bewerkstelligde hij dat het kabinet-Van Agt/Wiegel de gehele kabinetsperiode kon uitzitten. leidde in 1979 een parlementaire delegatie naar de sovjet-Unie, waar met name de kwestie van de kernbewapening (SS20-dreiging/plaatsing kruisraketten) aan de orde kwam als minister-president - de door hem geleide kabinetten voerde verregaande bezuinigingen door in met name de sectoren sociale zekerheid, onderwijs. Vooral tot 1985 werd het overheidstekort sterk teruggebracht, maar daarna liep dat tekort weer op, om - met golfbeweging - vanaf 1994 weer structureel te dalen. De collectieve uitgaven daalden van ruim 60 miljard euro naar 54,5 miljard euro. Daarnaast werd ingezet op loonmatiging, lastenverlichting en arbeidstijdverkorting. Mede onder invloed van externe factoren kon daarmee worden gewerkt aan herstel van de werkgelegenheid. op 19 november 1982 werd in de Stichting van de Arbeid een akkoord bereikt tussen kabinet, en werkgevers- en werknemersorganisaties over het arbeidsvoorwaardenbeleid. Daarbij worden afspraken gemaakt over loonmatiging en herverdeling van werk. speerpunten in de periode waren verder onder meer deregulering en privatisering (onder andere de ptt, de nederlandse Spoorwegen en diverse Staatsbedrijven worden verzelfstandigd). Belangrijke wetgevende projecten waren de stelselherziening in de sociale zekerheid (1986 de invoering van de wet op de studiefinanciering (1987) en de belastingherziening op basis van de voorstellen van de commissie-oort (1988). op het gebied van het buitenlands beleid speelde tot 1989 de discussie over het in het najaar van 1979 genomen navo-besluit om kruisraketten te plaatsen in West-Europa en tegelijkertijd onderhandelingen te beginnen met de sovjet-Unie over de plaatsing van op West-Europa gerichte ss20-raketten.

brief posten tijd

Voornamen (roepnaam rudolphus Franciscus Marie (Ruud personalia wijziging in naam en/of titulatuur. Lubbers, van tot 6 september 2004. Lubbers, vanaf 6 september 2004 geboorteplaats en gerechten -datum, rotterdam, overlijdensplaats en -datum, rotterdam, 14 februari 2018 levensbeschouwing. Rooms-Katholiek opmerkingen over de naam en/of titel. Lubbers (totdat aan hem op 6 september 2004 door de radboud Universiteit Nijmegen een eredoctoraat werd verleend). Partij/stroming partij(en), kvp (Katholieke volkspartij van 1964 tot, cDA (Christen-Democratisch Appèl vanaf hoofdfuncties/beroepen - directiesecretaris Lubbers' constructiewerkplaats en machinefabriek "Hollandia. V." te Krimpen aan de ijssel, van 19lid directie lubbers' constructiewerkplaats en machinefabriek "Hollandia. V." te Krimpen aan de ijssel, van 1965 tot lid Rijnmondraad, van 22 september 1970 tot minister van Economische zaken, van tot 19 december 1977 - lid Tweede kamer der Staten-Generaal, van tot 8 september 1977 - lid Tweede kamer der Staten-Generaal, van 22 december. De koning en vanaf 7 juli ook met drs. Van Thijn) - kabinetsformateur, van tot 4 november 1982 - kabinetsformateur, van tot informateur, van 13 september 1989 tot kabinetsformateur, van tot 7 november 1989 - informateur, van tot informateur, van tot 3 augustus 2010 Activiteiten als parlementariër - voerde in 1978 samen met fractievoorzitter. Onder hen bevonden zich zeven leden die tegen het ontwerp-regeerakkoord hadden gestemd, maar het kabinet 'gedoogden' (de 'loyalisten en voorts onder anderen Sytze faber en Marten beinema en de later toegetreden Fred Borgman, henk couprie en Jan buikema.

Karel Donk's Blog » Open brief aan alle politici en het

Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de lijst langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' kamerlid voorzitter van de cda-fractie. Was vier jaar steunpilaar van het kabinet-Van Agt/Wiegel. Na het mislukte kabinet-Van Agt/Den Uyl werd hij in 1982 premier en cda-leider. Voerde in kabinetten met de vvd een 'no-nonsense'-beleid dat zorgde voor economisch herstel en vermindering van de staatsschuld. Leidde het cda in 1986 naar verkiezingswinst en wist chinese die in 1989 te consolideren. Werd daarna premier van een kabinet met de pvdA. Een meester in het vinden van compromisteksten, die vaak tot stand kwamen op zijn werkkamer, het torentje. Na zijn premierschap ontging hem het voorzitterschap van de europese commissie en de functie secretaris-generaal van de navo. Werd later wel onverwacht Hoge commissaris voor de Vluchtelingen, maar trad in 2005 voortijdig terug. Cda, kvp in de periode : lid Tweede kamer, fractievoorzitter tk, minister, minister-president, politiek leider, minister van staat.

Brief posten tijd
Rated 4/5 based on 845 reviews
SHARE

brief posten tijd Egosex, Wed, May, 16, 2018

", verjaardag gadget op je site! "Danny bef me!" beval ze hem. "Zullen we een demonstratie geven, dora?" vroeg joke lachend. "Wat zie je er lekker uit" zegt roy.

brief posten tijd Aguwac, Wed, May, 16, 2018

"Ik ga nog lang niet met verlof, ik moet nog wel even doorwerken vertelt Marly van der Velden aan de verslaggever van rtl boulevard op het linda. 'hoe verstop je koekjes voor je lief?' of 'wat doe je als je lief kwaad is?'. "Toms ouders hebben nog in mijn klas gezeten. 'kamasutra' is ook onderdanig, maar meer uit liefde dan geilheid. 'je kunt bijvoorbeeld perfect op reis gaan, maar je moet vooraf wel bij een aantal zaken stilstaan, zoals voeding of een eventueel uurverschil.

brief posten tijd Anivyfy, Wed, May, 16, 2018

Schapendrijven Schapendrijf lessen-Nederweert- limburg. Kunt u volgen bij mijn man, math. Hij kan zich voorstellen dat anderen dat ook graag willen leren. "Houdt je ogen dicht dat maakt het spannender" zei ik tegen haar terwijl ik mij terug trok.

brief posten tijd Xizagad, Wed, May, 16, 2018

Voor de mooiste verhalen. Beste collega s en studenten, In de eerste plaats wil ik jullie bedanken voor de betrokkenheid bij deze verkiezingen en de voorbije campagne. Die campagne zelf was in eerste instantie heel sereen en inhoudelijk.

brief posten tijd Awyzozo, Wed, May, 16, 2018

En je wilt er anderen mee amuseren, lezen? Met kan dat geen probleem zijn. Klik hier om een verhaal te posten! Statistieken, totaal verhalen: 5175, totaal categorieën: 10, totaal 15 bezoekers online.

brief posten tijd Xaxywyko, Wed, May, 16, 2018

Verhalen, wilt u een verhaaltje lezen uit én van de onderstaande categorieën? Klik dan gewoon op een categorie en u komt op de pagina met de verhalen van deze bepaalde categorie. Verhalen posten, hebt u zelf een verhaaltje geschreven? Of een onvergetelijke blunder tegengekomen, of iets anders.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: